سنگ انتیک امیران - مدل پاسارگاد

شنایی با سنگ آنتیک مدل پاسارگاد

/slide5.jpg

قیمت سنگ آنتیک -- مدل پاسارگاد  = 650000 ریال

خصوصیات سنگ آنتیک مدل پاسارگاد

یکی از پر طرفدارترین و جذابترین طرح های سنگ آنتیک مصنوعی این مدل می باشد- این مدل برنده نشان برتر صنعت دکوراسیون اروپا در سال 2004 می باشد

ضخامت متوسط  26 میلیمتر

وزن هر متر مربع  30 کیلو

هر کارتن حاوی  90 سانتیمتر مربع

ابعاد پنل ها متغیر می باشد

تصاویر سمپل و پروژه های اجرا شده با سنگ انتیک مدل پاسارگاد

تصاویر پروژه های اجرا شده با این مدل سنگ انتیک